FörfattarbesökSkrivarkurser

Barnens rätt på lekfullt sätt

Barnkonventionen i fokus
För att öka kunskapen om Barnkonventionen och hjälpa barnen att arbeta praktiskt med sina rättigheter enligt artiklarna i konventionen, kommer Laura Popa att inleda en serie workshops på förskolor och skolor i Göteborg under hösten 2015 och längre fram. Det är viktigt att barnen känner till sina rättigheter för att kunna delta aktivt i samhället, kunna säga ifrån och be om hjälp. Att börja prata om barns rättigheter redan i förskolan lägger grunden till ett demokratiskt samhälle där barnen respekteras och deltar aktivt.

Barnkonventionen ger barn egna rättigheter och betonar varje barns rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Alla barn är lika mycket värda, de har rätt till en familj, rätt att lära sig saker i förskolan och skolan, rätt att säga vad de tycker, rätt att leka och vila, rätt att känna sig trygga och må bra, rätt att få hjälp om de blir sjuka, att bli respekterade. Det är utifrån dessa teman som lektionerna kommer att läggas upp. Lektionerna kommer att vara lekfulla, stimulerande och anpassade till barnens ålder, tankesätt och livsperspektiv.

Barnkonventionen
Barnkonventionen består av 54 artiklar som innehåller regler om hur barn ska behandlas och vilka rättigheter barnen har. I Sverige är konventionen ett välkänt dokument. Kunskapen om konventionens innehåll är dock många gånger bristfällig. Yrkesgrupper som arbetar med barn vet att de ska respektera barnkonventionen men känner sig osäkra på innehållet och vad det innebär att arbeta utifrån konventionen.

Barnkonventionen genomsyras av en syn på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlat med samma respekt som alla andra människor. Konventionen innehåller också artiklar om rätten att bli lyssnad till, ha inflytande och vara delaktig. Barnet ska skyddas mot misshandel och sexuella övergrepp, ekonomiskt utnyttjande, narkotika, handel med barn, deltagande i väpnade konflikter, tortyr och dödsstraff.

Laura Popa – jurist, författare och erfaren pedagog
Laura Popa som organiserar dessa workshops är utbildad människorättsjurist vid Stockholms universitet och driver juristbyrån Avista som är specialiserad inom humanjuridik. Hon är verksam som barnboksförfattare, konstnär och skrivpedagog. Hon är även utbildad grundskolelärare och arbetat med barn i många år. Med andra ord har hon gedigna kunskaper och erfarenhet av att skriva för barn, arbeta med barn och är väl insatt i mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Hur går en worshop till?
Varje lektion/workshop kommer att inledas med en kort och enkel presentation av Barnkonventionen. För att levandegöra konventionen kommer barnen att bjudas på en kort lässtund ur en relevant bok utifrån dagens tema. 1-2 skapande aktiviter kommer att fortsätta därefter. Under dessa aktiviteter kommer barnen att engageras genom att prata, rita, röra på sig, spela teater eller sjunga. Alla lektioner kommer att vara lekbaserade. Aktiviteterna ska stimulera barnens fantasi, nyfikenhet och kreativitet samt ska ge utrymme för egna tankar och funderingar. Lektionerna kommer att avslutas med ett kort samtal.