Nya böcker

Mänskliga rättigheter i praktiken

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken, i det verkliga livet?

I Sverige saknar många människor kunskap om vilka rättigheter de har och vad de kan göra för att faktiskt få tillgång till dessa. Många känner sig inte delaktiga i besluten som rör dem. En del känner maktlöshet inför ett svårbegripligt rättsväsende som vänt den enskilde medborgaren ryggen. Flera undersökningar visar att kunskap om mänskliga rättigheter ofta saknas i det svenska samhället, även i de verksamheter som tydligt arbetar med människorättsfrågor.

Fattiga och marginaliserade människor tenderar att sakna inflytande och möjlighet att göra sina röster hörda. I många fall känner de sig bortglömda av politiska partier och har i allmänhet liten tilltro till samhället och de myndigheter som har ansvar för att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Fattiga människor är de som oftast faller offer för brott. I fängelse är de fattiga alltid överrepresenterade. De äldres behov ignoreras ofta och ibland förnekas helt och hållet.

Skyddet för de mänskliga rättigheterna är starkt i Sverige i jämförelse med många andra delar av världen men kränkningar förekommer även här. Sverige har flera gånger fällts för brott mot Europakonventionen. Sverige har ofta kritiserats för att inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att de mänskliga rättigheterna skulle få genomslag i praktiken. Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik från FN:s övervakningskommittéer för brott mot de mänskliga rättigheterna. Ett av de viktigaste problemen som Sverige arbetar med är olika former av diskriminering.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

Författare & formgivare: Laura Popa

ISBN: 978-91-981601-9-2

Kategori: juridik, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Europadomstolen

Format: 15,5 x 22 cm, häftat, 183 sidor

OMSLAG

PROVLÄS