Inspiration

Vad gör ett bokförlag?

Det finns en stor skillnad mellan stora och små förlag när det gäller fördelning av roller och funktioner inom ett förlag såsom förläggare, redaktör, marknadsförare, ansvarig för produktion, försäljning och utländska rättigheter. På ett litet förlag måste en eller kanske två personer fylla alla funktioner. På ett medelstort förlag tenderar förläggar- och redaktörsrollerna att flyta ihop, ett par personer sköter det mesta inom marknadsföring och PR, medan ekonomin, distribution och försäljningen är utlagda på fristående bolag. Väldigt specialiserade yrken finns bara på de största förlagen.

Bokförlagens huvuduppgifter är i stort sett följande:
• att välja boktitlar för utgivning
• att avtala med författarna
• att redigera böckerna
• att ge böckerna en tilltalande och läsbar form
• att finansiera utgivningen
• att förbereda böcker för tryckning
• föra ut böckerna till läsarna

Roller och funktioner inom ett förlag
Förläggaren
Förläggaren är ofta förlagets ansikte utåt, gentemot medier och i samband med bokmässor och offentliga tillställningar. Förläggaren har huvudansvaret för förlagets val av utgivning och måste därför ha god inblick i den litterära världen och ha en uppfattning om vad läsarna vill läsa. På ett stort förlag har förläggaren även ansvar för att förvärva rättigheter till utländska böcker och måste ha kontakter med litterära agenter och utländska förlag.

Förläggaren tecknar avtal med författare, illustratörer och översättare. Det är författarna som vanligtvis skickar in sina manus till förlagen men det är också vanligt att förläggarna själva tar initiativ till nya böcker och kontaktar tänkbara författare.

Redaktören
Redaktörens fokuserar på böcker som förlaget antagit för utgivning. Det är redaktören som i samarbete med författaren svarar för granskningen av texten för att hitta språkfel, faktafel och brister i logik och konsekvens. Är det en illustrerad bok ansvarar redaktören för anskaffning av de bilder som behövs. På mindre förlag är det redaktören som arbetar med formgivningen av boken.

Marknadsavdelning
Marknadsavdelningens roll är att sprida budskapet om den aktuella boken direkt till läsarna och bygga upp intresset för den. På stora förlag består marknadsavdelningen av marknadschefer, marknadsförare, informatörer, PR-ansvariga och webbansvariga. Marknadsförarna lägger upp marknadskampanjer för de antagna titlarna, gör upp marknadsplaner, tar fram säljtexter, katalogtexter och pressmeddelanden, skickar ut recensionsexemplar samt samarbetar med medierna.

Försäljningsavdelning
En försäljares roll är att lägga upp säljstrategier och tecknar avtal med olika återförsäljare. Förlagsnyheter presenteras på centrala inköpsmöten hos bokhandelskedjor och direkta besök hos lokala bokhandlare och varuhus. Mindre och medelstora förlag anlitar ofta fristående säljbolag. I dag säljs böcker i bokhandeln, via nätbokhandlare, genom bokklubbar, på varuhus och i livsmedelsbutiker.

Produktionsavdelning
De produktionsansvariga upphandlar tryckeritjänsterna och förbereder manuskripten för tryckning samt granskar kvalitén på den färdiga produkten. Det är produktionsansvariges roll att sköta kontakten med tryckerier som förlaget anlitar och se till att bokens väg från manus till färdig produkt hålls inom bestämda tidsramar. Målet är alltid att boken ska gå till tryck vid den tidpunkt som bestämts.

Ekonomi och administration
Ekonomiavdelningens uppgift är att följa bokförsäljningen och planera förlagets utveckling. Den ekonomiska ledningen sätter upp mål för företaget, analyserar marknadens utveckling och följer upp resultaten via försäljningsstatistik. Större förlag kan förutom ekonomi- och personalansvariga även har jurister, specialiserade på upphovsrätt och avtal. Små och medelstora förlag lägger ofta ut sin bokföring och delar av den ekonomiska administrationen på fristående specialister.

Frilansare
Förlaget anlitar många fristående specialister. Det gäller till exempel formgivning av böckernas inlagor och omslagen samt korrekturläsningen. Fristående lektörer läser ofta manus på böcker som förlagen funderar på att ge ut och skriver utlåtanden om dem. På marknadssidan samarbetar förlagen med bland annat reklambyråer och PR-byråer.

Utländska rättigheter
Efter det att författaren har tecknat ett avtal med ett förlag eller en agent kommer förlaget eller agenten att bjuda ut översättningsrätten på en internationell marknad. Utländska förlag som förvärvar rätten ansvarar sedan för översättningen, marknadsföringen och försäljningen av boken i respektive land. Författaren får ersättning från det utländska förlaget i form av royalty. Den som har agenträtten får ersättning i form av en agentprovision. De största förlagen har egna agenturer med flera anställda agenter som besöker de internationella bokmässorna, informerar utländska förlag om författare och nya böcker och förhandlar med utländska förlag.

Litterära agenturer
Det finns även fristående litterära agenturer. Somliga svenska författare väljer att teckna avtal med dessa och det blir då agenterna som representerar författarna på utlandsmarknaden.

Kontakta gärna oss om du har skrivit en intressant bok och behöver hjälp med manusbearbetning, formgivning, distribution och utgivning! Du kan även anlita oss för föredrag om bokutgivning från idé till färdig bok.